අධ්‍යයන කටයුතු නැවතත්

ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්වවිද්‍යාලයේ උපකුලපති මහාචාර්ය සම්පත් අමරතුංග මහතා සහ පිඨාධිපතිවරු අතර පැවති හමුවකින් පසු අනධ්‍යයන සේවක වර්ජනය නිසා  ඇනහිට තිබු අධ්‍යයන කටයුතු 2018 අප්‍රේල් මස 18 වනදා සිට ආරම්භ කිරීමට තීරණය කරන ලදී.

ඒ අනුව පහත පරිදි පිඨවල වැඩකටයුතු ආරම්භ කෙරේ.

ව්‍යවහාරික විද්‍යා පිඨය සහ වෛද්‍ය විද්‍යා පිඨය : 2018 අප්‍රේල් මස 18
මානවශාස්ත්‍ර හා සාමජිය විද්‍යා පිඨය, තාක්ෂණික පිඨය සහ ඉංජිනේරු පිඨය : 2018 අප්‍රේල් මස 23
කලමනාකරණ අධ්‍යයන හා වාණිජ විද්‍යා පිඨය : 2018 මැයි 01 (විභාග ආරම්භ කෙරේ)
පශ්චාත් උපාධි අධ්‍යයන පිඨය සාමාන්‍ය පරිදි පැවැත්වෙන අතර විස්තර සඳහා පාඨමාලා සම්බධිකරවරුන් අමතන්න

මානවශාස්ත්‍ර හා සාමජිය විද්‍යා පිඨයේ නවක සිසුන් ලියාපදිංචිය 2018 අප්‍රේල් මස 20 වැනිදා පෙ.ව. 8.00 ට සිදුකෙරේ.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Upcoming Events

There are no upcoming events at this time.

News