ඉංග්‍රීසි පිලිබඳ විශ්වාසනීයත්වයකට – කෝපි එකක් විවේකි කතාබහක්

වෘත්තීය මාර්ගෝපදේශන ඒකකයේ වෘත්තීය නිපුණතා සංවර්ධන සංගමය විසින් සංවිධානය කරන ලද “ඉංග්‍රීසි පිලිබඳ විශ්වාසනීයත්වයකට – කෝපි එකක් විවේකි කතාබහක්” 2018 පෙබරවාරි 15 වැනිදා පැවැත්විය. උපාධි අපේක්ෂකයින්ගේ ඉංග්‍රීසි භාෂාවට ඇති අනියත බිය සහ නැති කර විශ්වාසනීයත්වයක් ගොඩනැගීම අරමුණු කරගෙන පැවැත්වූ වැඩසටහන සඳහා වෘත්තීය මාර්ගෝපදේශන ඒකකයේ අධ්‍යක්ෂක ආචාර්ය සුදත් මංජුල අමරසේන මහතා ඇතුළු පිරිසක් සහභාගිවිය.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
About the author

The Founder of webclanka ( http://www.chamara.webclanka.com/ )

News