බහුවිධමය පර්යේෂණ මධ්‍යස්ථානය සහ පෞද්ගලික ආයතනයක් අතර අවබෝධතා ගිවිසුමක්

ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්විද්‍යාලයේ මානවශාස්ත්‍ර හා සමාජීය විද්‍යා පිඨයේ බහුවිධමය පර්යේෂණ මධ්‍යස්ථානය සහ සීමාසහිත පෞද්ගලික දැනුම් කළමනාකරණ අන්තරජාතික ආයතනය අතර 2018 මැයි මස 22 වැනිදා අවබෝධතා ගිවිසුමක් සඳහා අත්සන් තැබුණා.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
About the author

The Founder of webclanka ( http://www.chamara.webclanka.com/ )

News