මහාචාර්ය රනිල් ද සිල්වාගෙන් ස්නායු රසායන විද්‍යා සමුළුවේදී ආරාධිත දේශනයක්

(From right: Prof. Yi Zhun Zhu, Chair, LOC, Macau University of Science and Technology, Nobel Laureate, Dr. Erwin Neher, Max Plank Institute for Biophysical Chemistry, Germany, Prof. Ranil de Silva & Mr. Lakmal Gonawala, PhD Student/ICIBN, USJP)

මහාචාර්ය රනිල් ද සිල්වා මහතා විසින් පවත්වන ලද ආරාධිත දේශනයක් 2018 අගෝස්තු 27 සිට 29 දක්වා චීනයේ පැවති ස්නායු රසායන විද්‍යා සඳහා වූ ආසියානු පැසිෆික් සංගමයේ රැස්වීමේදී පැවැත්විය.

(Symposium Speakers, from right: Prof. Shigeo Murayama -Japan, Prof. Ranil de Silva, Chair of the Symposium, Prof. Xiao-Xin Yan-China, Prof. Anita Mahadevan –India)
(Prof. Ranil de Silva, presenting his talk on, “Banking the brain for biomarker identification: A Sri Lanka experience”, at the 15th meeting of APSN on 29th Aug 2018)
(Prof. Yi Zhun Zhu, Chair, LOC Macau University of Science and TechnologyMacau University of Science and Technology, and Prof. Ranil de Silva, ICIBN, USJP)
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

News