භූගෝලීය තොරතුරු පද්ධති සහ දුරස්ථ සංවේදන පිළිබඳ ඩිප්ලෝමාව 2019/2020 (දීර්ඝ කර ඇත)

ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්වවිද්‍යාලයේ මානවශාස්ත්‍ර හා සමාජීය විද්‍යා පීඨයේ භූගෝල විද්‍යා අධ්‍යයනාංශය විසින් පිරිනමනු ලබන භූගෝලීය තොරතුරු පද්ධති සහ දුරස්ථ සංවේදන පිළිබඳ ඩිප්ලෝමාව 2019/2020 සඳහා 2019 පෙබරවාරි 28 ​​දිනට පෙර අයදුම් කල හැකිය.

දේශන පැවැත්වෙන වේලාව : ඉරිදා දිනයන්හි පෙ. ව. 8.00 සිට ප. ව. 5.00 දක්වා
කාලය : අවුරුදු 01
මාධ්‍ය : ඉංග්‍රීසි
පාඨමාලා ගාස්තුව: රු. 60,000 / =

වැඩිදුර විස්තර : https://www.sjp.ac.lk/courses/diploma-gis-remote-sensing-2019-2020

අයදුම්පත බාගත කරගන්න

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Upcoming Events

There are no upcoming events at this time.

News