පරිගණක මුලික ගිණුම්කරණ ඩිප්ලෝමාව

ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්වවිද්‍යාලයේ කළමනාකරණ අධ්‍යයන හා වාණිජවිද්‍යා පිඨයේ ගිණුම්කරණ අධ්‍යයනාංශය විසින් මෙහෙයවනු ලබන පරිගණක මුලික ගිණුම්කරණ ඩිප්ලෝමාවහි 10 වන බඳවා ගැනීම සඳහා අයදුම්පත් මේ දිනවලදී නිකුත් කර ඇති අතර අයදුම්පත් 2017 දෙසැම්බර් මස 15 වැනිදාට ප්‍රථම භාර දිය යුතුය.

අයදුම්පත  බාගත කරගැනීම සඳහා පිවිසෙන්න :  http://www.mgt.sjp.ac.lk/acc/course-fee

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

News