කළමනාකරණ පිලිබඳ ආචාර්ය උපාධිය

කාලය: පූර්ණ කාලීන 03 වසර / අර්ධ කාලීන 06 වසර
පාඨමාලා ගාස්තුව: රු. 300,000 / – වසරකට

අයදුම්පත් භාරගන්නා අවසාන දිනය: 28.02.2017

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Upcoming Events

  1. Vidyodaya Literary Award Ceremony 2019

    September 3 @ 3:00 pm - 6:00 pm

News