ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්ව විද්‍යාලයීය වෘතිය නිපුණතා සංවර්ධන සමිතියේ වාර්ෂික පාරිසරික සංවේදිතා ව්‍යාපෘතිය

January 19
Loading Events
  • This event has passed.

ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්ව විද්‍යාලයීය වෘතිය නිපුණතා සංවර්ධන සමිතියේ වාර්ෂික පාරිසරික සංවේදිතා ව්‍යාපෘතිය ලෙස වෙරළ පිරිසිදු කිරීමේ වැඩසටහනක් 2019 ජනවාරි 19 වැනි දින හලාවත ප්‍රදේශයේ මුතුපන්තිය වෙරළ තිරයේදී ආරච්චිකට්ටුව පොලිසිය හා සහයෝගීතාවෙන් පැවැත්වේ.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Details

Date:
January 19