මානවශාස්ත්‍ර හා සමාජීය විද්‍යා පිඨයේ නවක සිසුන් ලියාපදිංචිය සහ නම්ණීකරණය 2019

March 14 - March 18
Loading Events
  • This event has passed.

ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්ව විද්‍යාලයේ මානව ශාස්ත්‍ර හා සමාජීය විද්‍යා පිඨයේ නවක සිසුන් කණ්ඩායම ලියාපදිංචි කිරීම සහ නම්නිකරණ වැඩසටහන   2019 වර්ෂයේ මාර්තු මස 14 වැනිදා ආරම්භ කිරීමට නියමිත අතර  ඒ සඳහා සියලුම සිසුන් උදැසන 7.45 වන විට ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්ව විද්‍යාලයේ බණ්ඩාරනායක ශාලාවේ අසුන් ගත යුතුය.

සමාරම්භක උත්සවය පැවැත්වීම සහ නේවාසිකාගාර පහසුකම්  ලබා දීම පළමු දිනයේ සිදු කෙරෙන අතර 2019 මාර්තු  මස 15 සිට 17 දක්වා නම්නිකරන වැඩසටහන පැවැත්වේ. අධ්‍යයන කටයුතු 2019 වර්ෂයේ මාර්තු මස 18 වනදා  ආරම්භ කිරීමට නියමිතය.

බණ්ඩාරනායක ශාලාව:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Details

Start:
March 14
End:
March 18

Upcoming Events

  1. Vidyodaya Literary Award Ceremony 2019

    September 3 @ 3:00 pm - 6:00 pm