භාෂා ග්‍රහණය, ද්විභාෂා, දෙවන භාෂා ඉගැන්වීම, භාෂා ප්‍රතිපත්තිය හා සැලසුම්කරණය සඳහා වන සමුළු

March 18 @ 8:00 am - March 21 @ 5:00 pm
Loading Events
  • This event has passed.

මානව ශාස්ත්‍ර හා සමාජීය විද්‍යා පීඨය, ජාතික භාෂා පැසුරුම් මධ්‍යස්ථානය, මොරටුව විශ්ව විද්‍යාලය හා ජර්මනියේ කොන්ස්ටාන්ස් විශ්ව විද්‍යාලය එක්ව සංවිධානය කරනු ලබන භාෂා ග්‍රහණය, ද්විභාෂා, දෙවන භාෂා ඉගැන්වීම, භාෂා ප්‍රතිපත්තිය හා සැලසුම්කරණය සඳහා වන සමුළු 2019 මාර්තු මස 18 සිට 21 වන දින දක්වා ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්ව විද්‍යාලයේ ඉංග්‍රීසි භාෂා ඉගෙනුම් අධ්‍යනංශයේදී පැවැත්වේ.

අයදුම්පත් භාර ගන්නා අවසන් දිනය : 05.03.2109
අයදුම්පත : https://docs.google.com
වෙබ් අඩවිය : International Spring School in Advanced Language Engineering

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Details

Start:
March 18 @ 8:00 am
End:
March 21 @ 5:00 pm