මානවශාස්ත්‍ර හා සමාජීය විද්‍යා පීඨ නම්නිකරණ වැඩසටහන හා සමාරම්භය 2019

2019 වර්ෂය සඳහා මානවශාස්ත්‍ර හා සමාජීය විද්‍යා පිඨය සඳහා නව සිසුන් කණ්ඩායම ලියාපදිංචි කිරීම සහ නම්නිකරණ වැඩසටහන 2019 මාර්තු මස 14 වන දින  උදැසන පැවැත්වුණි. මෙහි සමාරම්භක උත්සවය සඳහා ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්ව විද්‍යාලයේ උපකුලපති ජෙය්ෂ්ඨ මහාචාර්ය සම්පත් අමරතුංග මහතාද, මානවශාස්ත්‍ර හා සමාජීය විද්‍යා පිඨයේ පීඨාධිපති ; මහාචාර්ය ඩි. පි. එස්. චන්ද්‍රකුමාර මහතාද, ඉංජිනේරු පිඨයේ  පීඨාධිපති; ආචාර්ය එස්. ඒ. ඒ. එම්. සුබසිංහ මහතාද, ව්‍යවහාරික විද්‍යා පිඨයේ පීඨාධිපති; මහාචාර්ය ලලීන් කරුණානායක මහතාද, තාක්ෂණ පිඨයේ පීඨාධිපති; මහාචාර්ය සුදන්ත ලියනගේ මහතාද, ලේඛකාධිකාරී; බ්‍රිටෝ කේ. ඥානසිරි  මහතාද, අධ්‍යයනාංශ ප්‍රධානීන් ඇතුළු ආචාර්ය මණ්ඩලයේ සාමාජික සාමාජිකාවන්ද සහභාගී විය. නම්නිකරණ වැඩසටහන 2019 මාර්තු මස 18 වන දින දක්වා පැවැත්වුණි

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Upcoming Events

There are no upcoming events at this time.

News