ගිණුම්කරණ අධ්‍යයනාංශයේ සහ හැටන් නැෂනල් බැංකුව අතර අවබෝධතා ගිවිසුමක්

ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්වවිද්‍යාලයේ කළමනාකරණ අධ්‍යයන හා වාණිජ විද්‍යා පිඨයේ ගිණුම්කරණ අධ්‍යයනාංශයේ සහ හැටන් නැෂනල් බැංකුව අතර අවබෝධතා ගිවිසුමකට අත්සන් තැබීම 2018 අගෝස්තු මස 16 වැනිදා ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්වවිද්‍යාලයේ උපකුලපති මහාචාර්ය සම්පත් අමරතුංග මහතාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් පැවැත්විය.

ආරම්භක පියවර ලෙස වසර 3 කට අත්සන් තැබුණු අවබෝධතා ගිවිසුමේ මුලික අරමුණ අධ්‍යයනාංශයේ 3 වන සහ 4 වන වසර උපාධි අපේක්ෂකයින් සඳහා රැකියා පුහුණු අවස්ථා ලබා දීම වන අතර 2 වන වසර උපාධි අපේක්ෂකයින් සඳහා වැඩසටහන් පැවැත්වීමටද කටයුතු සුදානම කර ඇත.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

News