ආර්ථික විද්‍යා අධ්‍යනාංශය විසින් “අපනයන තරඟකාරීත්වය සඳහා වූ උත්සාහය : දෙවන අදියර” මැයෙන් සංසදයක් පැවැත්විණ.

ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්ව විද්‍යාලයේ කළමනාකරණ අධ්‍යයන හා වාණිජවිද්‍යා පීඨයේ ව්‍යාපාර ආර්ථික විද්‍යා අධ්‍යනාංශය විසින් සංවිධානය කරන ලද “අපනයන තරඟකාරීත්වය සඳහා වූ උත්සාහය : දෙවන අදියර” 2019 ජනවාරි මස 30 වන දින පස්වරු 5.30 සිට කළමනාකරණ අධ්‍යයන හා වාණිජවිද්‍යා පීඨයේ මහාචාර්ය කේ.ඒ.මුණසිංහ ශාලාවේදී පැවැත්විණ.

විවිධ ක්ෂේත්‍රවල සුප්‍රසිද්ධ විද්වතුන් මෙම සංසදයට සහභාගී විය. ශ්‍රී ලංකා මහා බැංකුවේ ආචාර්ය පී.කේ.ජී.හරිස්චන්ද්‍ර මහතා, අපනයන සංවර්ධන මණ්ඩලයේ දයානි වේගපිටිය මහත්මිය, සංවර්ධන උපායමාර්ග හා අන්තර්ජාතික වෙළදාම පිලිබඳ අමාත්‍යාංශයේ චන්දි ජයමිණි මෙනෙවිය, ෆෙයාර් ෆස්ට් රක්ෂණ සමාගමේ ආයතනික ව්‍යාපාර අංශයේ රමල් ජයසිංහ මහතා, වෙරිටෙ පර්යේෂණ ආයතනයේ සුභාෂිණි අබේසිංහ මෙනෙවිය මෙම සාකච්ඡාවට සහභාගී වූ අතර උපපරිපාලක නිලධාරී වශයෙන් කොළඹ විශ්ව විද්‍යාලයේ මහාචාර්ය එච්.ඩී.කරුණාරත්න මහතා සහභාගී විය.

මෙහිදී ශ්‍රී ලංකාවේ අපනයනකරුවන් සහ දේශීය නිෂ්පාදකයින් සඳහා වන තරගකාරී මායිම්, අපනයනය කිරීමේ වර්තමාන ප්‍රවණතා සහ බාධක, දේශසීමා වෙළඳාමේ විදේශ විනිමය බලපෑම්, ශ්‍රී ලාංකීය වෙළඳාම ඉහළ නැංවීම සහ නිදහස් වෙළඳ ගිවිසුම්වල කාර්යභාරය පිලිබඳ සාකච්ඡා කරනු ලැබිණ.

Facebook Link to the Discussion: https://www.facebook.com/bizconusjp/videos/385029038897548/

 

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

News