ජපුර මඳුරුවන් පලවා හැරීමේ නවොත්පනාදය ජාත්‍යන්තර තරගයකට

ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්වවිද්‍යාලයේ කළමනාකරණ හා වාණිජ විද්‍යා පිඨයේ අධ්‍යයනාංශ 3 ක සිසුන් තිදෙනෙකු 2018 නොවැම්බර් මස 28 සහ 29 එංගලන්තයේ පැවැත්වෙන නව ව්‍යපාර අදහස් තේමා කරගත් තරඟාවලියක් සඳහා ශ්‍රී ලංකාව නියෝජනය කිරීමේ අවස්ථාව ලබාගෙන ඇත. මඳුරුවන් පලවා හැරීමේ උපකරණයක් පිලිබඳ ප්‍රයෝගික නිෂ්පාදන අදහසක් වෙනුවෙන් මෙම සිසුන් තිදෙනාට මෙම ජයග්‍රහණය හිමිව ඇත.

 

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

News