ඕස්ට්‍රේලියාවේ ජේම්ස් කුක් විශ්වවිද්‍යාලය සමඟ අධ්‍යයන සහයෝගීතාව

ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්වවිද්‍යාලය හා ඕස්ට්‍රේලියාවේ ජේම්ස් කුක් විශ්වවිද්‍යාලය සමඟ අධ්‍යයන සහයෝගීතාව සඳහා ඕස්ට්‍රේලියාවේ ජේම්ස් කුක් විශ්වවිද්‍යාලයීය නියෝජිතයන් හා ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්වවිද්‍යාලයේ උපකුලපති ජේය්ෂ්ඨ මහාචාර්ය සම්පත් අමරතුංග මහතා, මහාචාර්ය රනිල් ද සිල්වා මහතා සමග හමුවක් පැවැත්විණ.

From right to left, Mr. David Samuel, Regional Head – Sri Lanka and Maldives, Prof. Ranil de Silva, Director World Class University Project, USJ, Senior Prof. Sampath Amaratunge, The Vice Chancellor, USJ, Prof. Marcus Lane, Acting Deputy Vice Chancellor, JCU, Prof. Ronald White, Dean, Science and Engineering and Vignesh Vijayaraghavan, Head of International, JCU
Meeting with Senior Prof. Sampath Amaratunge, Prof Ranil de Silva and JCU delegates
Right Image: Senior Prof. Sampath Amaratunge & Prof. Marcus Lane, Left Image:  Senior Prof. Sampath Amaratunge & Prof. Ronal White
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Upcoming Events

There are no upcoming events at this time.

News