වන හා පාරිසරික විද්‍යා සංගමයේ වාර්ෂික මහා සභා රැස්වීම

වන හා පාරිසරික විද්‍යා සංගමයේ වාර්ෂික මහා සභා රැස්වීම මැයි මස 17 වන දින පාරිසරික විද්‍යා ශ්‍රවණාගාරයේදී පැවැත්විණි . ඔවුහු 2016/2017 වර්ෂය සදහා නව නිලධාරී මණ්ඩලය එදින පත් කරන ලද අතර ඉදිරි වර්ෂය සදහා නියමිත ව්‍යාපෘති පිළිබඳව සාකච්ඡ කලහ.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Upcoming Events

There are no upcoming events at this time.

News