2015 ශාස්ත්‍රවේදී මානව ශාස්ත්‍ර හා සමාජීය විද්‍යා (සාමාන්‍ය) බාහිරඋපාධි පාඨමාලාව – නම්නීකරණ වැඩසටහන

ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්වවිද්‍යාලයේ 2015 ශාස්ත්‍රවේදී මානව ශාස්ත්‍ර හා සමාජීය විද්‍යා (සාමාන්‍ය) බාහිරඋපාධි පාඨමාලාව සඳහා ලියාපදිංචි වූ සිසුන් සඳහා පැවැත්වෙන නම්නීකරණ වැඩසටහන 2016.09.25 වන ඉරිදා දින උපකුලපති මහාචාර්ය සම්පත් අමරතුංග මහතා සහ ආචාර්ය මණ්ඩලයේ සහභාගීත්වයෙන් ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්වවිද්‍යාලයේ ව්‍යවහාරික විද්‍යා පීඨ ශ්‍රවණාගාරයේ දී පැවැත්විණ.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Upcoming Events

There are no upcoming events at this time.

News