යගිරල අක්කර 5 ක භුමි භාගයක් ඔසු උයනක් බවට සංවර්ධනය කිරීම සඳහා අවබෝධතා ගිවිසුමක්

යගිරල වනයේ අක්කර 5 ක භුමි භාගයක් ඔසු උයනක් බවට සංවර්ධනය කිරීම සඳහා ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්වවිද්‍යාලයේ තිරසාරත්වය සඳහා කේන්ද්‍රය සහ “මාස්” ආයතනය අතර අවබෝධතා ගිවිසුමක් අත්සන් තැබීම 2017 අගෝස්තු මස 29 වැනිදා උපකුලපති කාර්යාලයේදී සිදුවිය. ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්වවිද්‍යාලය වෙනුවෙන් ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්වවිද්‍යාලයේ උපකුලපති මහාචාර්ය සම්පත් අමරතුංග මහතා අත්සන් තැබූ අතර මේ අවස්ථාව සඳහා තිරසාරත්වය සඳහා කේන්ද්‍රයේ අධ්‍යක්ෂක ආචාර්ය ප්‍රියාන් පෙරේරා මහතා, වන හා පාරිසරික අධ්‍යයනාංශයේ අංශ ප්‍රධානි ආචාර්ය ප්‍රශාන්ති ගුණවර්ධන මහත්මිය, මහාචාර්ය හිරාන් අමරසේකර මහතා සහ මහාචාර්ය නිලන්ති බණ්ඩාර මහත්මිය ද සහභාගී විය.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

News