ජර්මනියේ විශ්වවිද්‍යාලයක ඇගයීම් සඳහා වන මධ්‍යස්ථානයක් සමග සාකච්ඡාවක්

ජර්මනියේ විශ්වවිද්‍යාලයක ඇගයීම් සඳහා වන මධ්‍යස්ථානයක් සමග සාකච්ඡාවක් 2017 පෙබරවාරි මස 21 වැනිදා පෙ.ව. 10.00 ට උප කුලපති කාර්යාලයේදී පැවැත්විය.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

News