2015/2016 උපාධි අපේක්ෂකයින් සඳහා මහපොළ ශිෂ්‍යත්ව ප්‍රධානෝත්සවය

ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්වවිද්‍යාලයේ 2015/2016 උපාධි අපේක්ෂකයින්ගේ මහපොළ ශිෂ්‍යත්ව ප්‍රධානෝත්සවය 2017 ඔක්තෝම්බර් මස 17 වනදා ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්වවිද්‍යාලයේ උපකුලපති මහාචාර්ය සම්පත් අමරතුංග මහතාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් පැවැත්විය.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

News