ව්‍යවහාරික විද්‍යා පිඨයේ නවක සිසුන් සඳහා වූ නම්නිකරන වැඩසටහන

ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්වවිද්‍යාලයේ ව්‍යවහාරික විද්‍යා පිඨයේ නවක සිසුන් සඳහා වූ නම්නිකරන වැඩසටහන 2017 නොවැම්බර් මස 21 වැනිදා විශ්වවිද්‍යාලීය බණ්ඩාරනායක ශාලාවේදී පැවැත්විය. මෙම නම්නිකරන වැඩසටහන 2017 දෙසැම්බර් මස 08 වැනිදා දක්වා පැවැත්වෙන අතර අධ්‍යයන කටයුතු දෙසැම්බර් මස 11 වැනිදා ආරම්භ වනු ඇත.

මේ අවස්ථාව සඳහා ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්වවිද්‍යාලයේ උපකුලපති මහාචාර්ය සම්පත් අමරතුංග මහතා, ව්‍යවහාරික විද්‍යා පිඨයේ පීඨාධිපති මහාචාර්ය සුදන්ත ලියනගේ මහතා, උපාධි අධ්‍යයන පීඨයේ පීඨාධිපති මහාචාර්ය හේමන්ති රණසිංහ මහත්මිය සහ ව්‍යවහාරික විද්‍යා පිඨයේ විද්‍යාර්ථයින් ඇතුළු සම්භාවනීය පිරිසක් සහභාගිවිය.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Upcoming Events

There are no upcoming events at this time.

News