ව්‍යාපාරික ආර්ථික විද්‍යා අධ්‍යයනාංශයේ පුහුණු වැඩසටහනක්

ව්‍යාපාරික ආර්ථික විද්‍යා අධ්‍යයනාංශයේ තෙවැනි වසර සිසුන් සදහා වූ පුහුණු වැඩසටහනක් 2017 ජනවාරි මස 28 සහ 29 යන දෙදින පාඨමාලා සම්බන්ධිකාරක ආචාර්ය ජනක කුමාරසිංහ මහතාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් කිතුල්ගලදී පැවැත්විය.

වැඩිදුර විස්තර : www.sjp.ac.lk/news/out-bound-training-programme-of-department-of-business-economics/

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

News