ගංවතුරෙන් පීඩාවට පත් වූ ජපුර සරසවි සිසුන් පිළිබඳව දැනුවත් කරන්න

flood-affected-students

පීඩාවට පත් වූ ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්ව විද්යාල ශිෂ්‍යයන්ට උපකාර කිරීම සඳහා එවැනි සරසවි සිසුන් පිළිබඳව දැනුවත් කරන්න.

මහාචාර්ය හේමන්ත කොට්ටේවත්ත මහතා (0715328953)
චානක උදයකුමාර මහතා (0718387130)

Related:
Send details on Flood affected Jayewardenepura students
Hand in need – donations for victims of floods

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

News