කීර්තිමත් මහාචාර්ය සුයි මහත්මිය වෛද්‍ය පිඨයට පැමිණෙයි

ඕස්ට්‍රේලියානු කීර්තිමත් මහාචාර්ය සුයි මහත්මිය 2017 ඔක්තෝම්බර් මස 10 සිට 17 දක්වා ශ්‍රී ලංකාව තුළ සංචාරයක නිරත වේ.මේ අතර ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්වවිද්‍යාලයේ වෛද්‍ය විද්‍යා පිඨයේ කායික විද්‍යා අධ්‍යයනාංශය සහ හෙද අංශය එක්ව ශ්‍රී ලංකා ප්‍රාථමික ශ්වසන සත්කාර සංගමයේ සහයෝගිතාවයෙන් සංවිධානය කරන ලද 2017 ඔක්තෝම්බර් මස 11 වනදා පැවති වැඩමුළුවකට සහ 2017 ඔක්තෝම්බර් මස 12 වැනිදා වෛද්‍ය විද්‍යා පිඨයේ කාර්ය මණ්ඩල සංවර්ධන කමිටුව සංවිධානය කරන ලද සම්මන්ත්‍රණයකටද මහාචාර්ය සුයි මහත්මිය සහභාගිවිය.

මෙහිදී මහාචාර්ය සුයි මහත්මිය ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්වවිද්‍යාලයේ උපකුලපති මහාචාර්ය සම්පත් අමරතුංග මහතා, වෛද්‍ය විද්‍යා පිඨයේ පීඨාධිපතිනී මහත්මියව සහ හෙද පුහුණු වැඩසටහනේ සම්බන්ධීකාරක මහත්මියවද හමුවිය.

 

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

News