දර්ශනය හා මනෝවිද්‍යා විෂය සංගමය විසින් සංවිධානය කරන ලද විශේෂ මනෝවිද්‍යා වැඩමුළුව

ලෝක මානසික සෞඛ්‍ය සතිය වෙනුවෙන් විශේෂ මනෝවිද්‍යා වැඩමුළුවක් ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්වවිද්‍යාලයේ මානව ශාස්ත්‍ර හා සමාජ විද්‍යා පීඨයේ දර්ශනය හා මනෝවිද්‍යා විෂය සංගමය විසින් සංවිධානය කළ අතර එම වැඩමුළුව 2017 ඔක්තෝබර් මස 12 වන දින සවස 2.00 සිට විශ්වවිද්‍යාලීය බණ්ඩාරනායක ශාලාවේ දී පැවැත්විය.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

News