උසස් ද්‍රව්‍ය පර්යේෂණ මධ්‍යස්ථානය සහ පෞද්ගලික ආයතනයක් අවබෝධතා ගිවිසුමක

ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්වවිද්‍යාලයේ උසස් ද්‍රව්‍ය පර්යේෂණ මධ්‍යස්ථානය සහ පෞද්ගලික ආයතනයක් 2017 ජුනි මස 06 වැනිදා අවබෝධතා ගිවිසුමක් අත්සන් කරයි.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

News