භූගෝලීය තොරතුරු පද්ධති සහ දුරස්ථ සංවේදන පිළිබඳ ඩිප්ලෝමාව 2018/2019

ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්වවිද්‍යාලයේ භූගෝල විද්‍යා අධ්‍යයනාංශය විසින් පිනමනු ලබන භූගෝලීය තොරතුරු පද්ධති සහ දුරස්ථ සංවේදන පිළිබඳ ඩිප්ලෝමාව 2018 සඳහා 2018 ජනවාරි 15 ​​දිනට පෙර අයදුම් කල හැකිය.

දේශන පැවැත්වෙන වේලාව :සෙනසුරාදා දිනයන්හි පෙ. ව. 8.00 සිට ප. ව. 5.00 දක්වා
කාලය : අවුරුදු 01
මාධ්‍ය : ඉංග්‍රීසි
පාඨමාලා ගාස්තුව: රු. 60,000 / =

වැඩිදුර විස්තර : www.sjp.ac.lk/courses/diploma-in-gis-remote-sensing

අයදුම්පත බාගත කරගන්න

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Upcoming Events

There are no upcoming events at this time.

Recent Posts