විද්‍යා පීඨයේ උපදේශන සේවා ඇතුළු ක්ෂේත්‍ර 3 ක් පිලිබඳ වැඩමුළුවක්

විද්‍යා පීඨයේ උපදේශන සේවා ඇතුළු ක්ෂේත්‍ර 3 ක් පිලිබඳ වැඩමුළුවක් 2017 ජුනි මස 07 සහ 08 යන දෙදින හික්කඩුවේදී පැවැත්විය.

වැඩිදුර විස්තර : www.sjp.ac.lk/uncategorised/workshop-on-assuring-quality-improving-visibility-of-research-and-counselling-services-of-fas/

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

News