ආචාර්ය මණ්ඩලය සහ අධ්‍යයන පීඨ

VC Deans at Convocation

ආචාර්ය මණ්ඩලයේ නිත්‍ය සාමාජිකයන් 494 හා උපාධි අපේක්ෂකයින් 9740 පමණ වේ. තවද සෙසු කාර්ය මණ්ඩලය 765 කට ආසන්න වේ.

ආචාර්ය මණ්ඩලයේ  වෙබ් අඩවි/ නාමාවලිය

ආකෘති පත්‍ර

අනෙකුත් සේවාවන්