සිසුන්

ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්ව විද්‍යාලය ඔබගේ පුළුල් අධ්යාපනය සඳහා කදිම තැනක්.  විශ්ව විද්‍යාලය තුලදී, බහුවිධ ඉගෙනුම් පරිසරය සමග හොඳ අධ්‍යයන හා වෘත්තීය මාර්ගෝපදේශනයක් ඔබට ලබාදීමට අපගේ කීර්තිමත් පීඨ සැදී පැහැදී සිටිනවා.

සහයෝගය හා ඉගෙනුම් සම්පත් .

ශිෂ්‍ය අත් පොත
පීඨ විවරණිකාව
අධ්‍යයන සහ ශිෂ්‍ය කටයුතු අංශය
පුස්තකාලය
ඉංග්‍රීසි ඉගැන්වීම් ඒකකය
වෛද්‍ය මධ්‍යස්ථානය හා සෞඛ්‍ය
තොරතුරු තාක්ෂණ සේවා – CITS | ITRC
ආරක්ෂාව

වෘතීන් හා සේවා නියුක්තිකතාව

වෘතීය මාර්ගෝපදේශ ඒකකය
වාර්ෂික රැකියා පොළ
රැකියා මණ්ඩලය

ශාස්ත්‍රීය

Leave a Reply