කාරක සභාව

කාරක සභා සාමාජිකයින්

උපකුලපති
ජ්‍යෙෂ්ඨ මහාචාර්ය සම්පත් අමරතුංග මහතා (සභාපති-නිලබලයෙන්)

පීඨාධිපතිවරුන්

මානවශාස්ත්‍ර හා සමාජීය විද්‍යා 
මහාචාර්ය ඩි. පි. එස්. චන්ද්‍රකුමාර මහතා

ව්‍යවහාරික විද්‍යා
මහාචාර්ය සුදන්ත ලියනගේ මහතා

කලමනාකරණ අධ්‍යන හා වාණිජ
ආචාර්ය යු. අනුර කුමාර මහතා

වෛද්‍ය විද්‍යා
ජ්‍යෙෂ්ඨ මහාචාර්ය සුරංගි යසවර්ධන මහත්මිය

පශ්චාත් උපාධි අධ්‍යයන
ජ්‍යෙෂ්ඨ මහාචාර්ය හේමන්ති රණසිංහ මහත්මිය

තාක්ෂණ
මහාචාර්ය සුදන්ත ලියනගේ මහතා (වැඩබලන)

ඉංජිනේරු
ආචාර්ය එස්. ඒ. ඒ. එම්. සුබසිංහ මහතා

සෙනෙට් සභාවෙන් තේරී පත් වූ සාමජිකයින්

මහාචාර්ය ඩී. බී. පී. එච්. දිසාබණ්ඩාර
මහාචාර්ය එම්. එම්. පත්මලාල්

විශ්වවිද්‍යාල ප්‍රතිපාදන කොමිෂම මගින් පත් කරන ලද සාමාජිකයින්

1. පුජ්‍ය ආචාර්ය පල්ලේගම රතනසාර
2. එඩ්වින් කරුණාසේන  ගනිහිගම මහතා
3. තිසත් දේවප්‍රිය බණ්ඩාර විජයගුණවර්ධන මහතා
4. ආචාර්ය ඒ. එම්. මුබාරක් මහතා
5. මහාචාර්ය ආර්. එල්. ජයසේකර මහතා
6. අශෝක හෙට්ටිගොඩ මහතා
7. නිෂාද ගමගේ මහතා
8. මහාචාර්ය ඒ. ඕ. එම්.  ද සොයිසා මහතා
9. මහාචාර්ය ඩී. ටී. බී. තෙන්නකෝන් මහතා
10. මහාචාර්ය තක්ෂිලා සේරසිංහ මහත්මිය
11. ජි. චාමින්ද ද සිල්වා මහතා

කාරක සභාවේ ලේකම්
කේ. ඥානසිරි බ්‍රිට්‍රෝ මහතා
රෙජිස්ටාර්