පරිපාලනය

ශ්‍රී ලංකා ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී සමාජවාදී ජනරජයේ 1978 අංක 16 දරණ විශ්විද්‍යාල පනතේ විධිවිධාන යටතේ ස්ථාපිත ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්වවිද්‍යාලය පනතේ විධිවිධාන සහ පසුකාලින සංශෝධන යටතේ ස්වාධින විශ්වවිද්‍යාලයකි.

විශ්වවිද්‍යාලයේ අධ්‍යයන හා පරිපාලන කටයුතු මෙන්ම ප්‍රතිපත්ති සැළසුම් ද සම්පාදනය කරනු ලබන්නේ විශ්වවිද්‍යාල පනත යටතේ බලයලත් නිල මණ්ඩල විසින්ය. විශ්වවිද්‍යාලයේ නිල මණ්ඩල වන්නේ පරිපාලන කවුන්සලය, සෙනෙට් මණ්ඩලය, පීඨ මණ්ඩලය සහ පශ්චාත් උපාධි අධ්‍යයන මණ්ඩලය යන ඒවාය. මෙම මණ්ඩලවල තීරණ ක්‍රියාත්මක කරනුයේ විශ්වවිද්‍යාලයේ බලයලත් නිලධාරීන් විසිනි.

උපකුලපති කාර්යාලය

https://www.sjp.ac.lk/telephone-numbers/vc-office-contact-numbers/

රෙජිස්ටාර් කාර්යාලය
http://www.sjp.ac.lk/about/officers/office-of-the-registrar/

මුල්‍ය අංශය
http://sjp.ac.lk/finance/

අධ්‍යයන ආයතන
https://www.sjp.ac.lk/telephone-numbers/academic-establishment-contact-numbers/

අනධ්‍යයන ආයතන
https://www.sjp.ac.lk/telephone-numbers/non-academic-establishment-contact-numbers/

ප්‍රාග්ධන කාර්යයන්

https://www.sjp.ac.lk/telephone-numbers/capital-works-planning/

විභාග අංශය

https://www.sjp.ac.lk/telephone-numbers/examinations-division/

සාමාන්‍ය පරිපාලනය

නියමකළ නිළධාරීන් හා තොරතුරු නිළධාරීන් (තොරතුරු දැනගැනීමේ පනත )

Name Designation
Designated officer Mr. K.G. Brito Registrar
Information officer Dr. N.D. Wijayasundara Librarian
Information officer Ms. W.K.B.P Lakshanthi Assistant Registrar
Information officer Mr. B.P.T.S. De Silva Assistant statistician