නිල ලාංඡනය, දැක්ම සහ මෙහෙවර

විශ්වවිද්‍යාලයේ නිල ලාංඡනය

විශ්වවිද්‍යාලයේ නිල ලාංඡනය කහ පැහැති පසුබිමක වෘත්තාකර ස්වරූපයකින් තිබෙන අතර එහි මධ්‍යයේ එක කේන්ද්‍රීය වෘත්ත තුනක් එකිනෙකට සමීපව පිහිටා ඇත. මෙම වෘත්තයේ මධ්‍යයේ කුඩා එක කේන්ද්‍රීය වෘත්තයක නෙළුම් මලක් සටහන් වී ඇති අතර නෙළුම් මලේ එක් එක් පෙති තට්ටුව යටින් පෙති තට්ටු දෙකක් දක්නා ලැබේ. වෘත්තය මධ්‍යයේ එක කේන්ද්‍රීය වෘත්ත දෙකට මැදි ව මලේ කේශර පිහිටා ඇත. එක කේන්ද්‍රීය වෘත්තවලට පිටතින් ද වෘත්තයේ මැද පිහිටා ඇති නෙළුම් මලට ද අතර විශ්වවිද්‍යාලයේ නම සහ ආදර්ශ පාඨය සිංහල අක්ෂරවලින්ද දැක්වේ.

විශ්වවිද්‍යාලයේ ආදර්ශ පාඨය

ඉපැරණි බෞද්ධ පාඨයකින් උපුටාගෙන ඇත.

‘විජ්ජා උප්ප තතං සෙට්ඨා’
(‘සියල්ල අතරින් දැනුම ඉතා ශ්‍රේෂ්ඨය’)

විශ්වවිද්‍යාලයේ දැක්ම

vision university of sri jayewardenepura

විශ්වවිද්‍යාලයේ මෙහෙවර

ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්වවිද්‍යාලයේ මෙහෙවර වනාහි “විජ්ජා උප්පත්තං සෙට්ඨා” යන ස්වකීය ආදර්ශ පාඨයට අනුකුල ව උත්කෘෂ්ඨ උසස් අධ්‍යාපන ආයතනයක් කරා ලඟා වීම ය. ඉගැන්වීම් මෙන් ම ශිෂ්‍යත්ව හා පර්යේෂණ කාර්යයන් ඔස්සේ දැනුම වර්ධනය කොට අන් අය වෙත සම්ප්‍රේෂණය කාර්යයන් ඔස්සේ දැනුම වර්ධනය කොට අන් අය වෙත සම්ප්‍රේෂණය කිරීම සඳහා කැපවීම් සහ නිර්මාණශිලිත්වය, බුද්ධිමය අදහස් ප්‍රකාශනයේ නිදහස, සමානාත්මතාවය, සාධාරණත්වය, වෘත්තීය අභිවර්ධනය ආදී අගයන් සුරැකෙන පරිසරයක් තුල සමාජයට ක්‍රියාශීලි සේවයක් ඉටු කිරීම ද න්‍යායික හා ප්‍රයෝගික යන දෙඅංශයේ මනා සකලනයෙන් ඇති වන සම බර අධ්‍යාපනයක් ඔස්සේ විශ්විද්‍යාලයේ හා පෘථුල සංවර්ධිත සමාජය අතර වේගවත් අන්තර් ක්‍රියාකාරිත්වයක් ඇති කර ඒ මඟින් ජාතික සංවර්ධනයට දායක වීම ද විශ්විද්‍යාලයෙහි ප්‍රයන්තය වන්නේය.