ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්වවිද්‍යාලීය නිලධාරීන්

කුලපති
ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර කෝට්ටේ, ශ්‍රී කල්‍යානි සාමාග්‍රි ධර්ම මහා සංඝ සභාවේ මහ නායක අති පූජ්‍ය ඉත්තෑපානේ ශ්‍රී ධම්මාලංකාර තෙර

උපකුලපති
මහාචාර්ය සම්පත් අමරතුංග මහතා

මානව හා සමාජ විද්‍යා පිඨයේ පීඨාධිපති
ආචාර්ය ඩි. පි. එස්. චන්ද්‍රකුමාර මහතා

ව්‍යවහාරික විද්‍යා පිඨයේ පීඨාධිපති
මහාචාර්ය සුදන්ත ලියනගේ මහතා

කලමනාකරණ අධ්‍යන හා වාණිජ පිඨයේ පීඨාධිපති
ආචාර්ය යු. අනුර කුමාර මහතා

වෛද්‍ය විද්‍යා පිඨයේ පීඨාධිපතිනී
මහාචාර්ය සුරංගි යසවර්ධන මහත්මිය

පශ්චාත් අධ්‍යන පිඨයේ පීඨාධිපතිනී
මහාචාර්ය හේමන්ති රණසිංහ මහත්මිය

තාක්ෂණ පිඨයේ පීඨාධිපති
මහාචාර්ය පි. බි. මණ්ඩාවල මහතා (වැඩබලන)

ඉංජිනේරු පිඨයේ පීඨාධිපති
ආචාර්ය එස්. ඒ. ඒ. එම්. සුබසිංහ මහතා

රෙජිස්ටාර්
කේ. ඥානසිරි බ්‍රිට්‍රෝ මහතා

පුස්තකාලාධිපතිනී
සී. එස්. ධර්මරත්න මහත්මිය

භාණ්ඩාගාරික
කේ. ටි. සි. ප්‍රියංගනී මහත්මිය

Members of the Council

http://www.sjp.ac.lk/about/council/