රෙජිස්ටාර් කාර්යාලය

රෙජිස්ටාර් කාර්යාලීය කාර්ය මණ්ඩලය

රෙජිස්ටාර්  කේ. ඥානසිරි බ්‍රිටෝ මහතා

රෙජිස්ටාර්ගේ කාර්යාලය                                                

පෞද්ගලික සහයිකා  කේ. කේ. පියුමි දිල්හාරා මහත්මිය

සහයිකා ආර්. ඩබ්ලිව්. එම්. පි. ජි. එන්. කේ. රාජපක්ෂ මහත්මිය

ලඝුලේඛක  පි. වී. ඒ. කාංචනා කෝකිලා මෙනවිය

කම්කරු ඩි. එම්. එන්. ඩබ්ලිව්. කේ. දිසානායක මහතා