ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්වවිද්‍යාලීය ගීතය

anthem-of-university-of-sri-jayewardenepura

ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්වවිද්‍යාලයේ නිල මාධ්‍ය ඒකකය වන ජපුර මාධ්‍ය ඒකකය මගින් විශ්වවිද්‍යාලීය ගීතය සඳහා නව දෘශ්‍ය සංකලනයක් නිර්මාණය කර ඇත.

විශ්වවිද්‍යාලයේ බලපොරෝතුව වන සාමාන්‍ය තත්ව අභිභවමින් අඛණ්ඩව ඉහලට යන දක්ෂ තරුණ විද්වතුන් සඳහා විශ්ව විද්‍යාලයෙන් ලැබෙන හිතකර ආකල්ප පිලිබඳ මෙම දෘශ්‍ය සංකලනය තුල අන්තර්ගතය වන අතර වීඩියෝව පුරා අධ්‍යයන කටයුතු, පර්යේෂණ, ක්‍රීඩා, කලාව, සංස්කෘතිය, ශිෂ්‍ය ජීවිතය සහ උපාධි ප්‍රදානෝත්සවය පිලිබඳ රුප රාමු අන්තර්ගතය.

ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්වවිද්‍යාලීය ගීතය වන “ශ්‍රී ලංකා පින්බර රන් දෙරණේ” ගීතයේ පද රචනය විශ්‍රාමලත් මහාචාර්ය සුනිල් ආරියරත්න මහතා විසිනි.