උපකුලපති

prof-sampath-resizedමහාචාර්ය සම්පත් අමරතුංග

උපකුලපති
ව්‍යාපාර ආර්ථික විද්‍යා මහාචාර්ය

කලා උපාධි (ආර්ථික විද්‍යා) (විශේෂවේදී) (ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්වවිද්‍යාලය);
කලා දර්ශනවේදී ආර්ථික විද්‍යා (කොළඹ); විද්‍යා දර්ශනවේදී ග්‍රාමීය සංවර්ධන ආර්ථික විද්‍යාව (සගා, ජපානය);
ආචාර්ය උපාධිය. (කගොශිමා , ජපානය)

 

සම්බන්ධවන්න:
දුරකථන: +94 11 2803474, +94 11 2802350
විද්‍යුත් ලිපිනය: vc@sjp.ac.lk
ෆැක්ස්: +94 11 2801604
මුහුණුපොතhttps://www.facebook.com/SampathAmaratunge/

Vice Chancellor’s Message   Events  Speeches