උපකුලපති

prof-sampath-resized

ජේය්ෂ්ඨ මහාචාර්ය සුදන්ත ලියනගේ

උපකුලපති

විද්‍යාවේදී ප්‍රථම උපාධි (ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්වවිද්‍යාලය);
M. I. Chem. C., MRSC, FPRI. SL.;
ආචාර්ය උපාධිය. (කාඩිෆ් වේල්ස්)

 

සම්බන්ධවන්න:
දුරකථන: +94 11 2803474, +94 11 2802350
විද්‍යුත් ලිපිනය: vc@sjp.ac.lk
ෆැක්ස්: +94 11 2801604
මුහුණුපොත: Prof. Sudantha Liyanage (මහාචාර්ය සුදන්ත ලියනගේ)