පර්යේෂණ සම්මාන 2018 සඳහා දැන් අයදුම් කරන්න

ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්වවිද්‍යාලයේ 2018 ස්ථිර කාර්ය මණ්ඩල සාමාජිකයින් සඳහා පර්යේෂණ සම්මාන 2018 සඳහා 2019 අගෝස්තු 09 වනදාට පෙර අයදුම් කල හැකිය.

මේ සඳහා අයදුම් කිරීම සඳහා විශ්විද්‍යාලයේ වෙබ් කණ්ඩායම විසින් සංවර්ධිත වෙබ් යෙදුමට පිවිසෙන්න http://research.sjp.ac.lk/award2019/

වැඩිදුර විස්තර සඳහා පිවිසෙන්න : https://www.sjp.ac.lk/news/apply-now-research-awards-2018/

Category Posts

Apply Now for Research Awards 2018 (Deadline Extended)

Staff members in the permanent service in University of Sri Jayewardenepura in the year 2018 can now apply for Research Awards 2018. Deadline for the submission is 09th August 2019.

Award Categories are as follows

 1. An abstract published in local/foreign conference proceedings or symposium
 2. A full paper published in local/foreign conference proceedings
 3. A full paper published in University Journals
 4. A full paper published in a refereed journal
 5. A full paper published in any indexed journal (Any indexing service other than listed in category 6 below)
 6. A full paper published in an indexed journal
  Recognized Index journals are listed at http://www.isinet.com/journals under:
  a. Science Citation Indexed Expanded (™) (Web of Science)
  b. Social Sciences Citation Index® (Web of Science)
  c. Arts and Humanities Citation Index (Web of Science)
  d. Elsevier SCOPUS
  e. Emerald Insight
  f. Cabell’s International
 7. Researchers having the highest citations for the year 2018
  • To be considered for the category 7 awards the researcher should have an h-index of 5 or more
  • Three awards per each Faculty will be awarded
  • 1st, 2nd and 3rd places will be awarded once in three years for the same candidate with effect from the year 2016
 8. Researchers having the highest h-index for the year 2018
  • To be considered for the category 8 awards, the researcher should have an h-index of 5 or more
  • Three awards per each Faculty will be awarded
  • 1st, 2nd and 3rd places will be awarded once in three years for the same candidate with effect from 2016
 9. Researcher having highest citation impact (based on the citations for 2018,2017 and 2016)
  * Three awards per each faculty
 10. Departments having highest cumulative citations for the year
 11. Early Career Researcher Award
  • h-index should be 5 or more than 5
  • Researcher should be in Senior Lecturer Grade II
  • Researcher has to be less than 40 years by the deadline for the Research Award Applications
  • Corresponding author of the published articles
  • University of Sri Jayewardenepura should be the corresponding author’s affiliation and the University’s email address should be on the research article
  • Award will be given to the candidate who has the highest cumulative impact factor for the full papers published in Index Journals(SCI/SSCI/AHCI/Elsevier SCOPUS/ Emerald Insight/ Cabell’s International)
 12. Vice Chancellor’s Award (Follow CVCD guidelines)
  • Applicants have to be in permanent service at University of Sri Jayewardenepura for the last five years.
  • No faculty member may receive the award more than once every five years.
 13. Journals published in the University
 14. Conference proceedings published by the University
 15. Researchers who have obtained external research grants
 16. Emeritus Professors (Researchers having h- index 10 or above)

Note

 • You are requested to submit the hard copies of your articles to Co-Chairperson, Office of Research Council, 1st floor, Vice Chancellor’s lodge
 • For any queries please contact: Research Council
  • Email: researchcouncil@sjp.ac.lk
  • Tel: 011-2802034
  • Mobile: 0713859494-Dinesha/0712052044-Harshi
 • Please note that any false information, misinterpretation, omission of facts and failure to provide all or part of information shall be considered as a cause for disqualification of your application
 • Please note that awards will be considered only for the applied categories.
 • Deadline for submission for Research Awards 2018 is 09th August 2019.

 

Submit using Research Award Application Tool: http://research.sjp.ac.lk/award2019/

Research Council
University of Sri Jayewardenepura
Date: 02.07.2019

Category Posts