ලෝක විශ්විද්‍යාලීය ශුරතාවේ ශ්‍රී ලංකා නියෝජනය ඕෂධ දිල්ෂාන්

වයස අවුරුදු 17 ත් 25 ත් අතර ක්‍රීඩකයින් සඳහා ලෝක විශ්විද්‍යාලීය ශුරතාව සැම වර්ෂ 2 කට වරක් සංවිධානය කරනු ලබන අතර එය මෙවර 2018 අප්‍රේල්එ මස 07 වැනිදා ස්විස්ට්ලන්තයේදී පැවැත්විය. එහිදී ශ්‍රී ලංකාව නියෝජනය කරමින් ඕෂධ දිල්ෂාන් මැරතන් තරඟ ඉසව්ව සඳහා සහභාගී වූ අතර එහිදී 100 කට අධික තරඟ කරුවන් අතරින් 56 වැනි ස්ථානය ලබා ගැනීමට ඔහු සමත්විය.

services.datasport.com/2018/lauf/crosswm/landsri
wuccrosscountry2018.unisg.ch/

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
About the author

The Founder of webclanka ( http://www.chamara.webclanka.com/ )

News