2018 උසස් පෙළ සඳහා ආදර්ශ ප්‍රශ්න පත්‍ර හා විඩියෝ පාඩම්

විශ්ව විද්‍යාල ආචාර්ය මණ්ඩලයක් ව්සින් ඉදීරිපත් කරන 2018 උසස් පෙළ ආදර්ශ ප්‍රශ්න පත්‍ර සාකච්චා කරන වීඩියෝ පාඩම් නොමිලේ නැරඹීමට සහ පාඩම් (pdf) බාගත කර ගැනිමට පිවිසෙන්න : learn.sjp.ac.lk

2018 උසස් පෙළ භෞතික විද්‍යාව, රසායන විද්‍යාව, ජීව විද්‍යාව සහ සංයුක්ත ගණිතය ආදර්ශ ප්‍රශ්න පත්‍ර

2018 උසස් පෙළ ජීව විද්‍යාව ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්වවිද්‍යාලයේ මහාචාර්ය හිරාන් අමරසේකර මහතා
2018 උසස් පෙළ භෞතික විද්‍යාව  ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්වවිද්‍යාලයේ මහාචාර්ය කාලිංග බණ්ඩාර මහතා
2018 උසස් පෙළ සංයුක්ත ගණිතය  ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්වවිද්‍යාලයේ කපිල සිල්වා මහතා
2018 උසස් පෙළ රසායන විද්‍යාව  ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්වවිද්‍යාලයේ ආචාර්ය එන්. එම්. එස්. සිරිමුතු මහතා

විද්‍යා අංශයේ වීඩියෝ පාඩම් මාලාව නැරඹීම සහ බාගත කරගැනීම සඳහා පිවිසෙන්න : http://learn.sjp.ac.lk/course/al-2018-model-papers-physics-chemistry-biology-mathematics/

2018 උසස් පෙළ ආර්ථික විද්‍යාව, ගණකාධිකාරී, ව්‍යාපාර අධ්‍යයන ආදර්ශ ප්‍රශ්න පත්‍ර

2018 උසස් පෙළ ව්‍යාපාර අධ්‍යයන ආචාර්ය සුදත්. එම්. අමරසේන මහතා ජයවර්ධනපුර විශ්වවිද්‍යාලයේ
2018 උසස් පෙළ ගණකාධිකාරී ආචාර්ය හරේන්ද්‍ර කාරියවසම් මහතා ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්වවිද්‍යාලයේ

කළමනාකරණ හා වාණිජ විද්‍යා අංශයේ වීඩියෝ පාඩම් මාලාව නැරඹීම සහ බාගත කරගැනීම සඳහා පිවිසෙන්න :
http://learn.sjp.ac.lk/course/al-2018-model-papers-business-studies-accounting-econ/

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

News