2018 උසස් පෙළ සඳහා ආදර්ශ ප්‍රශ්න පත්‍ර හා විඩියෝ පාඩම්

විශ්ව විද්‍යාල ආචාර්ය මණ්ඩලයක් ව්සින් ඉදීරිපත් කරන 2018 උසස් පෙළ ආදර්ශ ප්‍රශ්න පත්‍ර සාකච්චා කරන වීඩියෝ පාඩම් නොමිලේ නැරඹීමට සහ පාඩම් (pdf) බාගත කර ගැනිමට පිවිසෙන්න : learn.sjp.ac.lk

2018 උසස් පෙළ භෞතික විද්‍යාව, රසායන විද්‍යාව, ජීව විද්‍යාව සහ සංයුක්ත ගණිතය ආදර්ශ ප්‍රශ්න පත්‍ර

2018 උසස් පෙළ ජීව විද්‍යාව ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්වවිද්‍යාලයේ මහාචාර්ය හිරාන් අමරසේකර මහතා
2018 උසස් පෙළ භෞතික විද්‍යාව  ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්වවිද්‍යාලයේ මහාචාර්ය කාලිංග බණ්ඩාර මහතා
2018 උසස් පෙළ සංයුක්ත ගණිතය  ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්වවිද්‍යාලයේ කපිල සිල්වා මහතා
2018 උසස් පෙළ රසායන විද්‍යාව  ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්වවිද්‍යාලයේ ආචාර්ය එන්. එම්. එස්. සිරිමුතු මහතා

විද්‍යා අංශයේ වීඩියෝ පාඩම් මාලාව නැරඹීම සහ බාගත කරගැනීම සඳහා පිවිසෙන්න : http://learn.sjp.ac.lk/course/al-2018-model-papers-physics-chemistry-biology-mathematics/

2018 උසස් පෙළ ආර්ථික විද්‍යාව, ගණකාධිකාරී, ව්‍යාපාර අධ්‍යයන ආදර්ශ ප්‍රශ්න පත්‍ර

2018 උසස් පෙළ ව්‍යාපාර අධ්‍යයන ආචාර්ය සුදත්. එම්. අමරසේන මහතා ජයවර්ධනපුර විශ්වවිද්‍යාලයේ
2018 උසස් පෙළ ගණකාධිකාරී ආචාර්ය හරේන්ද්‍ර කාරියවසම් මහතා ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්වවිද්‍යාලයේ

කළමනාකරණ හා වාණිජ විද්‍යා අංශයේ වීඩියෝ පාඩම් මාලාව නැරඹීම සහ බාගත කරගැනීම සඳහා පිවිසෙන්න :
http://learn.sjp.ac.lk/course/al-2018-model-papers-business-studies-accounting-econ/

Category Posts

Model Papers and Video Lessons for 2018 A/L Examination

University of Sri Jayewardeneprua Open Learning presents Model Papers and Video Lessons for 2018 A/L Examination.  These Model Papers have been compiled by the selected experienced panel of University Professors and Lecturers and video lessons have been produced by Japura Media.

You can access to these lessons (watch videos and download pdf lessons) at the University of Sri Jayewardenepura  Open learning platform (learn.sjp.ac.lk).

A/L 2018 Model Papers on Physics, Chemistry, Biology, and Mathematics

A/L 2018 Biology by Prof. Hiran Amarasekera, University of Sri Jayewardenepura
A/L 2018 Physics  by Prof. Kalinga Bandara, University of Peradeniya
A/L 2018 Combined Mathematics  Model Paper by Mr. Kapila Silva, University of Sri Jayewardenepura
A/L 2018 Chemistry  by Dr. N. M. S. Sirimuthu, University of Sri Jayewardenepura

Download and watch Science and Mathematics stream video lessons:
http://learn.sjp.ac.lk/course/al-2018-model-papers-physics-chemistry-biology-mathematics/

A/L 2018 Model Papers on Economics, Accountancy, and Business Studies

A/L 2018 Business Studies by  Dr. Sudath M. Amarasena, University of Sri Jayewardenepura
A/L 2018 Accountancy by Dr. Harendra Kariyawasam, University of Sri Jayewardenepura

Download and watch Managment and Commerce stream video lessons:
http://learn.sjp.ac.lk/course/al-2018-model-papers-business-studies-accounting-econ/

Category Posts