ධීවර සහ ජලජ සම්පත් කළමනාකරණ දර්ශනපති උපාධි / පශ්චාත් උපාධි ඩිප්ලෝමා

ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්වවිද්‍යාලයේ පශ්චාත් උපාධි අධ්‍යයන පිඨය විසින් මෙහෙයවන ධීවර සහ ජලජ සම්පත් කළමනාකරණ දර්ශනපති උපාධි / පශ්චාත් උපාධි ඩිප්ලෝමා සඳහා අයදුම් කිරීමේ අවසාන දිනය 2018 නොවැම්බර් මස 30 වැනිදායි.

වැඩිදුර විස්තර සඳහා පිවිසෙන්න : www.sjp.ac.lk/courses/m-sc-pgdip-fisheries-aquatic-resources-management

 

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Upcoming Events

  1. Vidyodaya Literary Award Ceremony 2019

    September 3 @ 3:00 pm - 6:00 pm

News