හරිත වසන්තය – 2019

 

ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්ව විද්‍යාලයීය වන හා පාරිසරික විද්‍යා අධ්‍යනාංශය විසින් සංවිධානය කරන ලද සිංහල හා හින්දු අලුත් අවුරුදු උත්සවය ‘හරිත වසන්තය’ 2019 අප්‍රේල් මස 04 වන දින අධ්‍යනාංශ පරිශ්‍රයේදී පැවැත්විණ.

ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්ව විද්‍යාලයේ උපකුලපති මහාචාර්ය සම්පත් අමරතුංග මහතාද , තාක්ෂණ පීඨ පීඨාධිපති මහාචාර්ය සුදන්ත ලියනගේ මහතාද , ව්‍යවහාරික විද්‍යා පීඨ පීඨාධිපති මහාචාර්ය ලලීන් කරුණානායක මහතාද, අධ්‍යයන හා අනධ්‍යයන කාර්ය මණ්ඩල සාමාජිකයන්ද  මෙම උත්සවය සඳහා සහභාගී වූහ.

 

 

Category Posts

Haritha Wasanthaya 2019, by the Dept. of Forestry and Environmental Sciences

 

Sinhala and Tamil New Year Festival ‘Haritha Wasanthaya 2019’ annually organized by the Department of Forestry and Environmental Science of Faculty of Applied Sciences was held on 04th April 2019 at the Department premises.

Prof. Sampath Amaratunge; Vice Chancellor of the University; Prof. Laleen Karunanayake; Dean of the Faculty of Applied Sciences and Prof. Sudantha Liyanage; Dean of the Faculty of Technology participated in the festival to share the New Year happiness with the students.

Also, academic members of the Department of Forestry and Environmental Sciences and other departments of the Faculty of Applied Sciences participated in the festival.

 

 

Category Posts