නර්තනය, සංස්කෘතිය හා මානව විද්‍යාව පිළිබඳ ශාස්ත්‍රීය සංකථනය

26th November 2021 @ 5:30 pm
Loading Events
  • This event has passed.

නර්තනය , සංස්කෘතිය හා මානව විද්‍යාව පිළිබඳ ශාස්ත්‍රීය  සංකථනය මානව විද්‍යා අධ්‍යයනාංශයේ මහාචාර්ය ජයන්ත ජයසිරි  මහතාගේ සහභාගිත්වයෙන් 2021 නොවැම්බර් මස 26 පැවැත්වේ.
සංවිධානය – නර්තන ශිෂ්‍ය සංසදය. භාෂා ,සංස්කෘතික අධ්‍යයන හා ප්‍රාසංගික කලා අධ්‍යයනාංශය

Time: Nov 26, 2021 05:30
Join Zoom Meeting

https://zoom.us/j/99910110859?pwd=SC82UWVVVjk1NmduNkdITXl4NDhDdz09

Meeting ID: 999 1011 0859
Passcode: 723571

Details

Date:
26th November 2021
Time:
5:30 pm