යථා තත්ත්වයට පත් වෙන ශ්‍රී ලංකාවේ ආර්ථිකය – Sri Lanka’s Economy Gets Back on Track

29th November 2021 @ 7:00 pm - 8:00 pm
Loading Events
  • This event has passed.

Topic: යථා තත්ත්වයට පත් වෙන ශ්‍රී ලංකාවේ ආර්ථිකය – Sri Lanka’s Economy Gets Back on Track

Medium: Sinhala
Date: Monday, November 29, 2021
Time: 07:00 PM – 8:00 PM Colombo

Join Zoom Meeting:
https://learn.zoom.us/j/67370080286?pwd=UUpWTE5qcis1WXJ0MHdKM1A2TUpuZz09

Meeting ID: 673 7008 0286
Passcode: *Yg718k5

Details

Date:
29th November 2021
Time:
7:00 pm - 8:00 pm