රසායනික පොහොර තහනම හා ශ්‍රී ලාංකික කෘෂිකර්මාන්තයේ අනාගතය – Prof. R. Saman Dharmakeerthi

October 26 @ 7:00 pm - 8:00 pm
Loading Events
  • This event has passed.

Monthly Public Lecture – October 2021

Topic: රසායනික පොහොර තහනම හා ශ්‍රී ලාංකික කෘෂිකර්මාන්තයේ අනාගතය

Medium: Sinhala
Date: Tuesday, October 26, 2021
Time: 07:00 PM – 8:00 PM Colombo

Join Zoom Meeting:

https://learn.zoom.us/j/64847788170?pwd=RWZXZmx3cUpleE1uZ212WG9PK1U5QT09

Meeting ID: 648 4778 8170
Passcode: FGSLec!1

Details

Date:
October 26
Time:
7:00 pm - 8:00 pm