විද්‍යෝදය බුද්ධ පූර්ණිමා – 2022

23rd May 2022 @ 8:00 am - 5:00 pm
Loading Events
  • This event has passed.

ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්වවිද්‍යාලයේ මානවශාස්ත්‍ර හා සමාජීයවිද්‍යා පීඨයේ සංස්කෘතික අනුකමිටුව මගින් 2022 වර්ෂයේ වෙසක් පුන් පොහොය වෙනුවෙන් පවත්වනු ලැබූ විද්වත් කථිකාව ‌‌පහත YouTube සබැඳීන් ඔස්සේ..

විද්‍යෝදය බුද්ධ පූර්ණිමා 2022 – 1 වන කොටස

 

විද්‍යෝදය බුද්ධ පූර්ණිමා 2022 – 2 වන කොටස

 

විද්‍යෝදය බුද්ධ පූර්ණිමා 2022 – 3 වන කොටස

Details

Date:
23rd May 2022
Time:
8:00 am - 5:00 pm

Organizer

Faculty of Humanities and Social Sciences
Website:
http://fhss.sjp.ac.lk/

Venue

Online