“සන්නිවේදනය කණපිට පෙරලූ අපේ සොඳුරු සෙල්ලිපිකරුවෝ” – Webinar

August 10 @ 3:00 pm - 5:00 pm
Loading Events
  • This event has passed.

Topic: “සන්නිවේදනය කණපිට පෙරලූ අපේ සොඳුරු සෙල්ලිපිකරුවෝ”
Time: Aug 10, 2022 03:00 PM Colombo

Join Zoom Meeting
https://zoom.us/j/99791171390?pwd=KzV4QktuUGxidkxGZ214akxJeFdCQT09

Meeting ID: 997 9117 1390
Passcode: 342717

Details

Date:
August 10
Time:
3:00 pm - 5:00 pm
Event Tags:
,

Organizer

Faculty of Humanities and Social Sciences
Website:
http://fhss.sjp.ac.lk/

Venue

Online