15 වන පාලි සහ බෞද්ධ අධ්‍යයන පිළිබඳ ජාත්‍යන්තර සමුළුව – 2019 සඳහා පර්යේෂණ පත්‍ර කැඳවීම දීර්ඝ කෙරේ

September 30 @ 8:00 am - 5:00 pm
Loading Events

ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්වවිද්‍යාලයේ මානවශාස්ත්‍ර හා සමාජීය විද්‍යා පීඨයේ පාලි හා බෞද්ධ අධ්‍යනාංශය විසින් සංවිධානය කරන පාලි සහ බෞද්ධ අධ්‍යයන පිළිබඳ ජාත්‍යන්තර සමුළුව සඳහා පර්යේෂණ පත්‍ කැඳවා තිබේ

පර්යේෂණ පත්‍ර ලබා ගන්නා අවසන් දිනය : 2019 සැප්තැම්බර් මස 30 වන දින 

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Details

Date:
September 30
Time:
8:00 am - 5:00 pm