15 වන පාලි සහ බෞද්ධ අධ්‍යයන පිළිබඳ ජාත්‍යන්තර සමුළුව – 2019 සඳහා පර්යේෂණ පත්‍ර කැඳවීම දීර්ඝ කෙරේ

30th September 2019 @ 8:00 am - 5:00 pm
Loading Events
  • This event has passed.

ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්වවිද්‍යාලයේ මානවශාස්ත්‍ර හා සමාජීය විද්‍යා පීඨයේ පාලි හා බෞද්ධ අධ්‍යනාංශය විසින් සංවිධානය කරන පාලි සහ බෞද්ධ අධ්‍යයන පිළිබඳ ජාත්‍යන්තර සමුළුව සඳහා පර්යේෂණ පත්‍ කැඳවා තිබේ

පර්යේෂණ පත්‍ර ලබා ගන්නා අවසන් දිනය : 2019 සැප්තැම්බර් මස 30 වන දින 

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Details

Date:
30th September 2019
Time:
8:00 am - 5:00 pm