ශ්‍රී ලංකා ව්‍යාපාරික ආර්ථික විද්‍යා ජර්නලය සඳහා පර්යේෂණ පත්‍රිකා කැඳවයි.

February 28
Loading Events
  • This event has passed.

ශ්‍රී ලංකා ව්‍යාපාරික ආර්ථික විද්‍යා ජර්නලය සඳහා පර්යේෂණ පත්‍රිකා කැඳවයි

අයදුම්පත් බාරගන්නා අවසාන දිනය : 2019 පෙබරවාරි 28
කලාපය නිකුත් කිරීමට අපේක්ෂිත දිනය : 2019 මැයි 31

වැඩිදුර විස්තර දැන ගැනීමට
https://www.sjp.ac.lk/event/call-papers-sri-lankan-journal-business-economics/

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Details

Date:
February 28

Upcoming Events

There are no upcoming events at this time.