මානව ශාස්ත්‍ර හා සමාජීය විද්‍යා පීඨය සංවිධානය කරන ‘රන්රසු 2019’

28th June 2019 @ 8:00 am - 19th July 2019 @ 5:00 pm
Loading Events
  • This event has passed.

මානව ශාස්ත්‍ර හා සමාජීය විද්‍යා පීඨය සංවිධානය කරන ප්‍රතිභා අභිනන්දන කලා මංගල්‍යය ‘රන්රසු 2019’ මැයි මස 31, ජූනි මස 7, 14 වන දිනවලදී විශ්ව විද්‍යාලයීය බණ්ඩාරනායක ශාලාවේදී පැවැත්වේ.

වැඩිදුර විස්තර සඳහා : http://fhss.sjp.ac.lk/ranrasu/

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Details

Start:
28th June 2019 @ 8:00 am
End:
19th July 2019 @ 5:00 pm

Upcoming Events

There are no upcoming events at this time.